Categories

U kunt de Algemene Voorwaarden van Rian BV hier rechts in een PDF bestand downloaden of klik hieronder op meer om het te kunnen lezen.


Leveringsvoorwaarden RIAN BV –Tooway Nederland
Gevestigd Bergstraat 25 5581BL Waalre Nederland mailbox@rian-bv.nl
KvK nummer 17077213 te Eindhoven.

blad 1/8

1. Algemeen

Deze voorwaarden omvatten de leveringen van Tooway Nederland dan wel Rian project bureau en Rian metaalwarenfabriek.

1.1 De voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten, zowel ter zake van de levering van goederen als ter zake van het verrichten van werkzaamheden en of het leveren van diensten waaronder begrepen wordt abonnementen voor internet of betaal televisie.
1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever of van derden - waaronder mede
inkoopvoorwaarden worden verstaan - binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van enige opdrachtgever c.q. derde, prevaleren deze voorwaarden.
1.4 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen betreffende overeenkomsten ongeacht de woon of vestigingsplaats of het land van opdrachtgever of waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.5 Indien door de rechtelijke macht een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig word verklaard, blijven de andere bepalingen onverminderd in werking.
1.6 Door ondertekening van onze aanbiedingen, en het Tooway aanmeldformulier, geeft de opdrachtgever / consument aan kennis genomen te hebben van deze op onze website voor iedereen toegankelijk geplaatste voorwaarden, en hiermede akkoord te zijn gegaan.
1.7 Onze voorwaarden maken deel uit van de voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie.
Voor zover niet in onze voorwaarden vermeld verwijzen wij bij geschillen naar deze algemene voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie.

2. Aanbod en overeenkomst

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
Tooway snelheden aangegeven zijn de maximaal te verkrijgen snelheden, geen gegarandeerde.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard,hebben wij het recht het aanbod binnen acht werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Wij hebben het recht, indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van
werkzaamheden niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten, die wij hebben moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.4 Tooway verbindingen komen slechts tot stand nadat de consument of installateur, de hardware, activeringskosten en de eerste drie maanden abonnement, waaronder een maand borg, aan Rian BV heeft overgemaakt.
2.5 Tooway verbindingen worden aangegaan voor de minimale duur van 3 maanden, waarna het contract stilzwijgend voor onbepaalde tijd wordt verlengd,tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.6 Indien men schriftelijk een andere looptijd overeen komt, zal de verbinding op de overeengekomen datum vervallen.
2.7 Tooway opzeggen kan binnen 8 dagen na verzending van het aanmeldformulier en daarna per maand met een opzegtermijn van 1 maand.

Leveringsvoorwaarden RIAN BV
blad 2/8

2.8 Indien men een overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 of 2 jaar en men ontbind het abonnement binnen de overeengekomen periode, zal men een boete van 100 € verbeuren, en zullen de maanden welke het abonnement heeft gelopen, en is gefactureerd op de maandtarieven van 1 jaar,
respectievelijk 2 jaar looptijd, alsnog worden nabelast met de maandtarieven gebaseerd op de werkelijke looptijd.
2.9 Tooway abonnementen lopen tot de dag van de volgende maand waarin ze zijn ingegaan.
2.10 Rian factureert de lopende dagen van de maand bij aanvang van het abonnement, de volgende aan het begin van de maand en zijn met vooruitwerkende kracht van 1 maand.
2.11 Rian BV zal zich zoveel mogelijk inspannen om informatie en wijzigingen van Tooway / Skylogic aan de gebruikers te geven, doch is slechts verantwoordelijk voor de werking van de hardware en de doorgifte van internetsignalen tussen het modem en de servers van Skylogic naar en van het internet.
2.12 Als onze aanbieding niet wordt aanvaard, hebben wij het recht alle eventuele kosten welke wij hebben moeten maken voor de aanbieding, eventueel bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.13 Opdrachtgever kan geen rechten verlenen aan adviezen en informatie die hij van ons krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
2.14 Opdrachtgever vrijwaard ons voor elke aanspraak van derden met betrekking op en gebruik van tekeningen, berekeningen, ontwerpen, monsters en functionaliteit van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen.
2.15 Opdrachtgever mag voor eigen rekening de materialen welke wij adviseren voor verwerking laten onderzoeken.

3. Prijzen

3.1 Indien in de aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en verpakking, verzend, verzekeringskosten en gelden deze voor levering af werkplaats, fabriek of magazijn.
3.2 Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, hebben wij het recht deze wijzigingen door te berekenen, ook indien
overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de opdrachtgever.
3.3 Alle genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig gedurende de vermelde looptijden zoals vermeld op onze documentatie, en onder voorbehoud van aflopen van tijdelijke acties.
3.4 Voor Tooway internet zijn de prijzen bruto in Euro’s excl. BTW, tenzij anders vermeld.
3.5 Rian –Tooway Nederland behoud zich het recht voor om op elk moment, specificaties, prijzen en tarieven te wijzigen, met dien verstande dat de afnemer van lopende contracten op het moment van prijsverhoging met directe ingang het contract kan ontbinden, in uitzondering van door de overheid opgelegde regelingen, en indien het een prijsverlaging betreft, of het aanbieden van meer snelheid of meer volumedata voor dezelfde prijs.
3.6 Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door ons worden doorberekend aan de opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
3.7 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:
De kosten voor grond-hei-hak-breek-fundering-metsel-timmer-stukadoor-schilder-behang-herstelwerk.
De kosten voor aansluiting van gas - water of elektriciteit, of voorkoming van schade aan of op of bij het werk aanwezige zaken, en voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval, verblijfkosten.


Leveringsvoorwaarden RIAN BV blad
3/8

4. Levering en levertijd.

4.1 De door ons gegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De levertijd wordt aangegeven onder de omstandigheden zoals die bij de acceptatie van de opdracht bekend zijn.
4.2 Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten zolang een opdrachtgever niet jegens ons al zijn
verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de opdrachtgever alsnog deze verplichting is nagekomen.
4.3 De door ons te leveren zaken blijven voor risico van de opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door ons bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt. In dit geval komen de kosten voor zijn rekening.
4.4 Tooway internet geeft een internetverbinding via satelliet waarbij ten alle tijden een latency oftewel vertraging van minimaal 730 mSec aanwezig is. Opdrachtgevers dienen ten alle tijde vooraf te
onderzoeken of deze latency problematisch kan zijn voor procedures welke zij buiten het normaal surfen, e-mailen of telefoneren via de Tooway verbinding wensen uit te voeren.
4.5 Tooway heeft zowel consumenten als zakelijke abonnementen waarbij alleen op de zakelijke abonnementen alle poorten van, als naar het internet toe, openstaan. Consumenten abonnementen gebruiken een wisselend IP adres (DHCP), zakelijke een vast wat door Tooway beschikbaar wordt gesteld. Opdrachtgevers dienen ten alle tijden vooraf te onderzoeken welk abonnement de procedures welke zij via deze verbinding gaan uitvoeren nodig heeft. In deze verwijzen wij naar artikel 2.5.
AD HOC oplossingen zijn op aanvraag beschikbaar.
4.6 De verbindingen leveren de aangeboden hoeveelheid data totdat deze overschreden zijn. Daarna is er bij de consumenten abonnementen nog een langzame verbinding beschikbaar tot de eerst volgende nieuwe maand, waarna het volledige volume weer beschikbaar komt. Bij zakelijke abonnementen is dit niet het geval, wil men dat, kan men kiezen voor een duurder abonnement. Voor informatie hieromtrent verwijzen we naar onze prijslijsten.
4.7 Standaard wordt 1 IP adres verschaft. Meer IP adressen, o.a. voor VOIP kunnen gehuurd worden.
4.8 Indien de datavolumes overschreden zijn kan men wachten en internetten met een trage verbinding tot de eerstvolgende abonnementsdatum, of tegen betaling volumeboosters aanschaffen welke dan zorgen dat de verbinding weer op volle snelheid functioneert vanaf dat moment tot aan de nieuwe datum, of de boosters verbruikt zijn. Boosters zijn Pre paid en blijven beschikbaar zolang het abonnement actief is, uitgezonderd de B2B verbindingen waarbij men boosters vooruit tegen een lager tarief inkoopt. Deze vervallen indien de maand termijn verlopen is. In deze verwijzen wij naar onze prijslijsten.
4.9 De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in ons bezit zijn, de overeengekomen (termijn) betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
4.10 Als er sprake is van meerwerk zal dat uitgevoerd worden zodra dit in de planning meegenomen kan worden.
4.11 Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daartoe ontstane vertraging.
4.12 Levering vind plaats af fabriek, “ex Works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat de goederen ons pand verlaten.

Leveringsvoorwaarden RIAN BV
blad 4/8

4.13 Ongeacht het bepaalde in 4.12 kan de opdrachtgever ons verzoeken om voor het transport te zorgen. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval bij de opdrachtgever.
Voor zover het risico niet binnen de transportverzekering valt, kan opdrachtgever zich zelf separaat tegen deze risico’s verzekeren.
4.14 Er is sprake van betaald meer of minderwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties, of het bestek, of de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of de geschatte hoeveelheden met meer dan 10 % afwijken.
4.15 Opdrachtgever zorgt ervoor dat wij onze werkzaamheden ongestoord en op het afgesproken tijdstip kunnen verrichten, en bij de uitvoering van de werkzaamheden de beschikking krijgen, indien nodig, over gas, water,verwarming, elektriciteit en op grond van de Arbowet en regelgeving voorgeschreven voorzieningen. Indien het werk meerdere dagen gaat duren dient een afsluitbare droge opslagruimte voorhanden te zijn.

5 . Oplevering

5.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
1- Wij een proces verbaal van oplevering hebben gestuurd en de opdrachtgever daar niet binnen
Veertien dagen schriftelijk op heeft gereclameerd, en daarmee te kennen geeft het werk
goedgekeurd te hebben.
2- Opdrachtgever het werk of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen.
3- Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op basis van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen welke binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en de ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.
5.2 Keurt de opdrachtgever het werk niet goed, dient deze dit onder opgave van redenen schriftelijk
aan ons kenbaar te maken, en ons in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren.

6. Reclame

6.1 De opdrachtgever dient klachten over geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, waaronder ook begrepen Tooway abonnementen, welke opdrachtgever redelijkerwijs had behoren te ontdekken binnen veertien dagen nadat de levering of wijziging heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn beëindigd, aan ons schriftelijk mede te delen. Bij overschrijding van deze termijn, vervalt de aanspraak jegens ons ter zake van gebreken c.q. fouten.
6.2 In het geval van de door ons gegrond bevonden klacht over de geleverde zaken,c.q. diensten, hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve indien deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.
6.3 In het geval van de door ons gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden, hebben wij het recht deze werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten.
Ook in dit geval zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve indien deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.
6.4 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.
6.5 Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van ons niet toegestaan.Leveringsvoorwaarden RIAN BV
blad 5/8

7. Garantie

7.1 Rian BV - Tooway Nederland staat voor een periode van 6 maanden na oplevering garant voor de goede uitvoering van de verrichte werkzaamheden.
7.2 Rian BV garandeert 12 maanden de deugdelijkheid van de door ons gefabriceerde en geleverde materialen. Indien de materialen door ons zijn doorgeleverd hanteren wij de fabrieksgarantie van de producent.
7.3 Indien blijkt dat geleverde materialen niet deugdelijk zijn, door ons of de fabrikant te beoordelen, zullen wij deze herstellen of vervangen. De herstel materialen worden door ons franco naar de opdrachtgever verzonden, welke de defecte materialen franco aan ons retourneert.
7.4 Ter plaatse demonteren en monteren of inregelen, en de eventuele gemaakte reis en verblijfskosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.5 Opdrachtgever kan zich slechts beroepen op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
7.6 Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van :
1 - Normale slijtage.
2 - Onoordeelkundig gebruik of montage.
3 - Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
4 - Ondeskundige installatie,montage,wijziging of reparatie door de opdrachtgever zelf of derden.
5 – Van buitenaf komend onheil zoals: Storm – bliksem – overstroming - statische ladingen –
te hoge voltages – vandalisme - krijgsgeweld en molest.
7.7 Geen garantie wordt gegeven op materialen in het werk of project welke door opdrachtgever zelf of namens hem zijn aangeleverd.
7.8 Er kan door Rian geen garantie gegeven worden op de te ontvangen internetsnelheden. Deze zijn afhankelijk van de netwerk politiek van Skylogic, de weersomstandigheden en de situatie ter plaatse.

8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting, uitgezonderd de eventuele 2% kredietbeperking over het exclusief BTW bedrag. Schuldvergelijking is niet toegestaan. Korting verrekenen op de gefactureerde BTW bedragen is ook niet toegestaan.
8.2 Wij hebben het recht te allen tijde, vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
8.3 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en gerechtelijke of buiten gerechtelijke kosten, vervolgens van de factuurbedragen die het laatst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.
8.4 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1.5% aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend.
8.5 Indien de betalingen achterwege blijven behoud Rian BV – Tooway Nederland zich het recht om de verbinding tijdelijk, zo niet definitief uit de lucht te nemen, zonder verantwoordelijk te zijn voor schade claims.
8.6 Bij niet, of niet tijdig nakomen van enige verplichting van opdrachtgever, hebben wij het recht om
buitengerechtelijke incassokosten aan hem in rekening te brengen. Deze kosten zullen worden berekend volgens het degressief lopende incassotarief van de Nederlandse Orde Van Advocaten.
8.7 Betalingen voor Tooway internet dienen 1 maand vooruit betaald te worden.


Leveringsvoorwaarden RIAN BV
blad 6/8

8.8 In Nederland worden deze betaling geïncasseerd via doorlopende automatische incasso bij een bank of giro instelling waartoe de opdrachtgever Rian schriftelijk heeft gemachtigd.
Indien zonder voor Rian geldige redenen of onderling overleg de incasso wordt terug gedraaid zal Rian 15.00 € Administratiekosten in rekening brengen.
8.9 Indien geen automatische incasso mogelijk is (voor opdrachtgevers welke in het buitenland woonachtig zijn en geen Nederlandse nationaliteit c.q. bank hebben), worden de abonnementen alleen geactiveerd na volledige betaling van de periode factuur, waar voor het buitenland vanuit wordt gegaan van 12 maanden.
8.10 Indien er sprake is van een artikel 8.9 zal het abonnement automatisch vervallen op de datum 12 maanden na activatie, tenzij de abonnee de nieuwe factuur 30 dagen voor het aflopen heeft overgemaakt. De verantwoording in deze ligt bij de opdrachtgever.
8.11 Indien er sprake is van 8.9 of 8.10 zal voor her-activatie weer een bedrag in rekening gebracht worden.
8.12 Bezwaren tegen facturatie dienen binnen 7 dagen schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden waarna wij deze klachten in behandeling zullen nemen.
8.13 Storneren van automatische incasso geeft geen vrijwaring op niet betalen indien artikel 7.12 niet is nagekomen.
8.14 Indien opdrachtgever niet binnen de vastgestelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9. Eigendomsvoorbehoud incl. intellectueel eigendom.

9.1 Wij behouden het eigendom van alle door ons aan opdrachtgever geleverde zaken, zolang de
opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst(en), dit inclusief de rente, kosten of schadevergoeding, jegens ons heeft voldaan.
9.2 Zolang het eigendom van de zaak niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaak niet verpanden, of aan derden niet enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
9.3 De opdrachtgever is verplicht de zaken, die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als van ons herkenbaar eigendom te bewaren.
9.4 Als de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in
betalingsmoeilijkheden verkeert, zijn wij gerechtigd de zaken terug te nemen die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn.
9.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behouden wij de auteursrechten en alle rechten van industrieel eigendom op de door ons gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen, programmatuur etc.
9.6 De rechten op de in lid 9.5 genoemde gegevens blijven ons eigendom ongeacht of de opdrachtgever voor de vervaardiging hiervan de kosten heeft betaald. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan ons per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van 25 000 €.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
9.7 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 9.5 op eerste verzoek binnen de door opdrachtgever gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever een boete verschuldigd van 1000 € per dag overtreding.


Leveringsvoorwaarden RIAN BV
blad 7/8


10. Aansprakelijkheid

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die met instemming van de opdrachtgever door ons zijn belast met levering van materialen, of het verrichten van werkzaamheden, of diensten, waaronder inbegrepen verplichtingen, aangegaan door de abonnementen van Tooway, ten opzichte van Sky Logic Italië en Eutelsat Frankrijk.
10.2 Wij zijn slechts aansprakelijk voor producten en werkzaamheden, welke direct door Rian BV –Tooway Nederland-Tooway4you.eu zijn geproduceerd, geleverd, geïnstalleerd, of gerepareerd.
10.3 De opdrachtgever bindt zich de door onze afgeleverde zaken te keuren. De opdrachtgever verklaart daarmee dat hij de zaak in goede staat en vrij van gebreken heeft afgenomen, tenzij hij binnen veertien dagen nadat de zaak is afgeleverd, ons schriftelijk van deze gebreken op de hoogte stelt.
Indien niet binnen 14 dagen na het proces verbaal van oplevering door opdrachtgever is gereageerd wordt het project en/of netwerk als naar tevredenheid overgedragen en vervalt verhaalsmogelijkheid.
10.4 De opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de werking van de zaak en verplicht zich gebruikers en bewoners overeenkomstig te instrueren.
10.5 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van door hem geleverde zaken of door hem verrichte werkzaamheden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid aan de kant van ons en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
10.6 De opdrachtgever verbindt zich ter zake van aansprakelijkheid van aan derden doorgeleverde zaken, die door ons geheel of ten dele zijn gefabriceerd, of waarvoor wij materialen hebben geleverd, een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
10.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door van buitenaf komend onheil zoals: storm waterschade - bliksem – overspanning - vandalisme – krijgshandelingen en molest . Hiervoor dient de opdrachtgever waar mogelijk een boedelverzekering af te sluiten.
10.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, door wijzigingen van uitzend frequenties, modulatievormen, compressietechnieken, codec’s van data of video streams, internetprotocollen en internetverkeer als zodanig door zendgemachtigden en service providers.
Of het op welke wijze dan ook, niet meer kunnen ontvangen van enige zender of webpagina in welke hoedanigheid dan ook.
10.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet (meer) kunnen transporteren van data en/of diensten over het door ons aangelegde netwerk. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de technische werking van het netwerk als zodanig binnen de garantietermijn.
10.10 Indien de maandelijkse of jaarlijkse betalingen achterwege blijven behoud Rian BV – Tooway Nederland zich het recht om de verbinding tijdelijk, zo niet definitief uit de lucht te nemen zonder verantwoordelijk te zijn voor schade claims.
10.11 Rian BV zal zich zoveel mogelijk inspannen om informatie en wijzigingen van Tooway / Skylogic aan de gebruikers te geven, doch is slechts verantwoordelijk voor de werking van de hardware en de doorgifte van internetsignalen tussen het modem en de server in Turijn naar en van het internet.
10.12 Volgens het Nederlands recht dienen wij Tooway storingen binnen 48 uur te verhelpen en heeft een klant indien er een storing optreed binnen 48 uur GEEN recht op schade vergoeding.
Indien een storing langer dan 48 uur aanhoud kan een klant maximaal 1 maand abonnementsgeld als schadevergoeding ontvangenLeveringsvoorwaarden RIAN BV
blad 8/8

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht, waarop is te verstaan een omstandigheid waaronder wij geen invloed hebben, en dit de levering, c.q. de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, van o.a. ontvangst van internetverkeer of televisiekanalen, voorts een bedrijfsstoring, een storing in de energie en materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking of het niet of niet tijdig leveren door leveranciers, wordt de wij ontslagen van de verplichtingen uit de overeenkomst. In dit geval bestaat er geen recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

12. Ontbinding

12.1 Mocht de opdrachtgever aan een van zijn verplichtingen jegens ons niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij in staat van faillissement geraken, dan hebben wij het recht,
zonder dat nadere in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd anderen Rian wettelijk toekomende rechten.
12.2 Indien de opdrachtgever een abonnement overeenkomst met Rian BV- Tooway Nederland is aangegaan voor Tooway internet en/of voor Canal Digitaal televisiekanalen en hij zijn verplichtingen jegens ons niet kan nakomen, hetzij surseance van betaling gaat aanvragen, hetzij in staat van faillissement gaat geraken, of na meerdere malen in gebreke gesteld te zijn dat inmiddels is, dan hebben wij het recht, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, alle met de betrokken opdrachtgever gesloten abonnement overeenkomsten vanaf dat moment gedurende de resterende tijd van het contract rechtstreeks met de eindgebruikers te verrekenen,onverminderd andere Rian wettelijk toekomende rechten en financiële tegoeden.
12.3 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van ons, en wij hier mee instemmen, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
Wij hebben het recht gederfde winst en gemaakte kosten te verrekenen.

13. Niet afgenomen zaken.

13.1 Wanneer zaken na het overschrijden van de levertermijn niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van afnameplicht. Wij zijn altijd gerechtigd gebruik te maken van artikel 6:90 van BW.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de eenvormige wet op de koop roerende lichamelijke zaken.
12.2 Geschillen tussen de opdrachtgever en ons, ook indien de opdrachtgever zich in het buitenland bevind en de eiser is, zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch, voor zover wettelijke bepalingen zich niet hiertegen verzetten.
14.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Algemene voorwaarden en privacy statement Rian BV
Delivery conditions and privacy statement